"Переселення українців на терени колишньої Югославії"

З нагоди відзначення 130-річчя переселення українців з Галичини до Боснії, Славонії та Воєводини, організовується
Міжнародна наукова конференція “
Переселення українців на терени колишньої Югославії“, яка відбудеться 11-12 листопада 2021 р.
у Новому Саді (Сербія).

"Seobe Ukrajinaca u zemlje bivše Jugoslavije"

Povodom obeležavanje 130. godišnjice doseljavanja Ukrajinaca iz Galicije u Bosnu, Slavoniju i Vojvodinu, organizuje se
Međunarodna naučna konferencija “
Seobe Ukrajinaca u zemlje bivše Jugoslavije“, koja će se održati 11. – 12. novembra 2021. god.
u Novom Sadu (Srbija).

 1. Історичний контекст переселення українців-галичан на терени західних Балкан.
 2. Внесок українців у розвиток культури в країнах колишньої Югославії.
 3. Формування та розвиток українських організацій у країнах колишньої Югославії.
 4. Зв`язки української громади в країнах колишньої Югославії з Україною.
 5. Друковані видання українською мовою в Сербії, Боснії і Герцеговині та Хорватії.
 6. Роль церкви у збереженні національної самосвідомості української громади на Балканах.
 7. Генеалогія та родовід українців на теренах колишньої Югославії. 
 8. Збереження національної ідентичності в еміграції та культурний діалог українців з представниками інших народів.
 9. Роль і місце українців колишньої Югославії у світовій українській спільноті.
 10. Українські народні звичаї та їх збереження в еміграції.
 11. Фольклор українських переселенців у Боснії і Герцеговині, Сербії та Хорватії.
 12. Фольклорні записи як свідчення про переселення українців на західні Балкани.
 13. Переселення як літературна тема.
 14. Туга за батьківщиною як мотив у творчості українських переселенців.
 15. Рецепція української літератури в Сербії та країнах колишньої Югославії.
 16. Художній переклад як міст між українською та сербською, боснійською або хорватською культурами.
 17. Говірка українців Сербії, Боснії, Хорватії та діалектологічні дослідження української мови.
 18. Захист української мови як мови національної меншини.
 19. Мовна картина світу українців на теренах колишньої Югославії.
 20. Методика викладання української мови як іноземної словʹянської.
 21. Українознавчі студії за межами України та актуальні питання соціолінгвістики.
 1. Istorijski kontekst doseljavanja Ukrajinaca iz Galicije na prostore Zapadnog Balkana.
 2. Doprinos Ukrajinaca razvoju kulture u zemljama bivše Jugoslavije.
 3. Formiranje i razvoj udruženja Ukrajinaca u zemljama bivše Jugoslavije.
 4. Veze ukrajinske manjine u zemljama bivše Jugoslavije sa Ukrajinom.
 5. Štampana izdanja na ukrajinskom jeziku u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
 6. Uloga crkve u očuvanju nacionalnog identiteta ukrajinske manjine na Balkanu.
 7. Genealogija i rodoslov Ukrajinaca u bivšoj Jugoslaviji.
 8. Očuvanje nacionalnog identiteta u emigraciji i kulturni dijalog Ukrajinaca sa predstavnicima drugih naroda.
 9. Uloga i mesto Ukrajinaca iz zemalja bivše Jugoslavije u svetskoj ukrajinskoj zajednici.
 10. Ukrajinski narodni običaji i njihovo očuvanje u emigraciji.
 11. Folklor ukrajinskih doseljenika u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj.
 12. Folklorni zapisi kao svedočanstva o doseljavanju Ukrajinaca na Zapadni Balkan.
 13. Seobe kao književna tema.
 14. Tuga za zavičajem kao motiv u stvaralaštvu ukrajinskih doseljenika.
 15. Recepcija ukrajinske književnosti u Srbiji i zemljama bivše Jugoslavije.
 16. Književni prevod kao most između ukrajinske i srpske, bosanske ili hrvatske kulture.
 17. Govori Ukrajinaca u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj i dijalektološka istraživanja ukrajinskog jezika.
 18. Zaštita ukrajinskog jezika kao jezika nacionalne manjine.
 19. Jezička slika sveta Ukrajinaca na prostoru bivše Jugoslavije.
 20. Metodika nastave ukrajinskog jezika kao stranog slovenskog.
 21. Ukrajinističkе studijе van Ukrajine i aktuelna pitanja sociolingvistike.

Документи / Dokumenti

Роботи надсилати за електронною адресою / Radove slati na elektronsku adresu: conference@yukrainians.com

Контакт / Kontakt:

8 + 10 =